کوشندگان

فراخوان

ما هم‌پیمانان گرد هم فرا آمده‌ایم تا سهم خود را در فروپاشیِ این نظامِ جهل و جبّاریت ادا کرده و پس از آن، همراه با مردمان ایران نظمی انسانی و دموکراتیک برپا کنیم که جای ویژه‌ی خود را با صلح و سازندگی در میان ملل متمدّن و پیشرفته‌ی جهان، بازیابد. بیشتر بخوانید